powrót

II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

Art. 84

Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.