Art. 1 (Rozdział I - Rzeczpospolita)

Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Art. 2 (Rozdział I - Rzeczpospolita)

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 3 (Rozdział I - Rzeczpospolita)

Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.

Art. 4 (Rozdział I - Rzeczpospolita)

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Art. 5 (Rozdział I - Rzeczpospolita)

Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Art. 6 (Rozdział I - Rzeczpospolita)

1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju.

2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.

Art. 7 (Rozdział I - Rzeczpospolita)

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 8 (Rozdział I - Rzeczpospolita)

1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art. 9 (Rozdział I - Rzeczpospolita)

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Art. 10 (Rozdział I - Rzeczpospolita)

1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.