powrót

II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

Art. 46

Przepadek rzeczy może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.