powrót

VIII Sądy i Trybunały

Art. 188

Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:

  • 1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
  • 2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  • 3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
  • 4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
  • 5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.