powrót

VI Rada Ministrów i administracja rządowa

Art. 148

Prezes Rady Ministrów:

  • 1) reprezentuje Radę Ministrów,
  • 2) kieruje pracami Rady Ministrów,
  • 3) wydaje rozporządzenia,
  • 4) zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania,
  • 5) koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów,
  • 6) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach,
  • 7) jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.