powrót

V Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 144

1. Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje akty urzędowe.

2. Akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy:

 • 1) zarządzania wyborów do Sejmu i Senatu,
 • 2) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
 • 3) skracania kadencji Sejmu w przypadkach określonych w Konstytucji,
 • 4) inicjatywy ustawodawczej,
 • 5) zarządzania referendum ogólnokrajowego,
 • 6) podpisywania albo odmowy podpisania ustawy,
 • 7) zarządzania ogłoszenia ustawy oraz umowy międzynarodowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 8) zwracania się z orędziem do Sejmu, do Senatu lub do Zgromadzenia Narodowego,
 • 9) wniosku do Trybunału Konstytucyjnego,
 • 10) wniosku o przeprowadzenie kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli,
 • 11) desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów,
 • 12) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego pełnienia obowiązków,
 • 13) wniosku do Sejmu o pociągnięcie do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu członka Rady Ministrów,
 • 14) odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
 • 15) zwoływania Rady Gabinetowej,
 • 16) nadawania orderów i odznaczeń,
 • 17) powoływania sędziów,
 • 18) stosowania prawa łaski,
 • 19) nadawania obywatelstwa polskiego i wyrażania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
 • 20) powoływania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego,
 • 21) powoływania Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego,
 • 22) powoływania Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • 23) powoływania prezesów Sądu Najwyższego oraz wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • 24) wniosku do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
 • 25) powoływania członków Rady Polityki Pieniężnej,
 • 26) powoływania i odwoływania członków Rady Bezpieczeństwa Narodowego,
 • 27) powoływania członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
 • 28) nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej oraz powoływania i odwoływania Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej,
 • 29) wydawania zarządzeń na zasadach określonych w art. 93,
 • 30) zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej.