powrót

II Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

Art. 60

Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.