powrót

IX Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

Art. 207

Organizację oraz tryb działania Najwyższej Izby Kontroli określa ustawa.