powrót

IX Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

Art. 204

1. Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi:

  • 1) analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,
  • 2) opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów,
  • 3) informacje o wynikach kontroli, wnioski i wystąpienia, określone w ustawie.

2. Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.